Τεχνικός Ασφαλείας

Η project one group προσφέρει την καλύτερη και πιο ολοκληρωμένη λύση για την ασφάλεια των εργαζομένων. Μέσα από την συνεχόμενη εκπαίδευση πάνω στα θέματα ασφάλειας και υγιεινής μπορεί να παρέχει υπηρεσίες υψηλού επιπέδου εστιάζοντας και σε ζητήματα που αγνοεί ο «μέσος» τεχνικός ασφαλείας και αυτό αποτελεί το συγκριτικό πλεονέκτημά καθώς η τεχνογνωσία μας προέρχεται μέσα από τα πολλά και διαφορετικά αντικείμενα με τα οποία ασχολούμαστε τα τελευταία χρόνια.

Πιο συγκεκριμένα οι υπηρεσίες που προσφέρουμε σε αυτό τον κλάδο είναι οι εξής:

Ο Τεχνικός Ασφάλειας είναι το πρόσωπο που ορίζεται από τον εργοδότη, ώστε να του παρέχει υποδείξεις και συμβουλές γραπτά και προφορικά, σε θέματα σχετικά με την Υγεία και Ασφάλεια των εργαζομένων και την πρόληψη των εργατικών ατυχημάτων στις εγκαταστάσεις του.

Τα κυριότερα καθήκοντά του είναι :

 • να επιθεωρεί τακτικά τις θέσεις εργασίας από πλευράς υγιεινής και ασφάλειας,
 • να ερευνά τα αίτια των εργατικών ατυχημάτων,
 • να εποπτεύει την εκτέλεση ασκήσεων πυρασφάλειας και συναγερμού για τη διαπίστωση ετοιμότητες προς αντιμετώπιση ατυχημάτων,
 • να συμμετέχει στην κατάρτιση και εφαρμογή των προγραμμάτων εκπαίδευσης των εργαζομένων σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας,
 • να ελέγχει την ασφάλεια των εγκαταστάσεων και των τεχνικών μέσων, πριν από τη λειτουργία τους καθώς και των παραγωγικών διαδικασιών και μεθόδων εργασίας πριν από την εφαρμογή τους.

Σύμφωνα με την νομοθεσία όλες οι επιχειρήσεις οι οποίες απασχολούν από 50 εργαζομένους και πάνω θα πρέπει να έχουν ιατρό εργασίας. Η εταιρεία μας συνεργάζεται με ιατρούς εργασία και είναι σε θέση να προσφέρει την υπηρεσία αυτήν. Πιο συγκεκριμένα ο γιατρός εργασίας θα πρέπει :

 • Να προβαίνει σε ιατρικό έλεγχο των εργαζομένων,
 • Να εκτιμά την καταλληλόλητα των εργαζομένων για τη συγκεκριμένη εργασία, αξιολογεί και καταχωρεί τα αποτελέσματα των εξετάσεων,
 • να τηρεί το ιατρικό και επιχειρησιακό απόρρητο,
 • να επιβλέπει τη συμμόρφωση των εργαζομένων στους κανόνες υγείας και ασφάλειας της Εργασίας.

Σύμφωνα με την νομοθεσία όλες οι επιχειρήσεις έχουν υποχρέωση για ύπαρξη γραπτής εκτίμησης του επαγγελματικού κινδύνου. Έτσι κάθε εργοδότης είναι υποχρεωμένος να διατηρεί επικαιροποιημένη τη Μελέτη Εκτίμησης Επαγγελματικού Κινδύνου. Οι μελέτες που εκδίδει η εταιρεία μας είναι καθόλα αναλυτικές και επιστημονικά τεκμηριωμένες και τα κυριότερα στοιχεία που περιλαμβάνουν είναι τα εξής:

 • αποτύπωση όλων των πιθανών κινδύνων και των υφιστάμενων μέτρων ασφάλειας και υγείας ανάλογα με την δραστηριότητα της εκάστοτε επιχείρησης,
 • προσδιορισμός των επικίνδυνων παραγόντων του εργασιακού περιβάλλοντος (θόρυβος, σκόνη κτλ.)
 • προσδιορισμό των απαιτούμενων μέτρων μείωσης της επικινδυνότητας για τον εκάστοτε κίνδυνο.

Ο συντονιστής ασφάλειας του έργου είναι υπεύθυνος για τον συντονισμό των δραστηριοτήτων των συμμετεχόντων στο έργο, με σκοπό την τήρηση των Μέτρων Ασφάλειας και την Πρόληψη των Ατυχημάτων σε όλες τις φάσεις του έργου και ορίζεται υποχρεωτικά σύμφωνα με τον νόμο είτε από τον ανάδοχος είτε από τον κύριο του έργου. Οι έμπειροι συντονιστές που διαθέτει η εταιρεία μας είναι ικανοί να συμβάλλουν καθοριστικά στην υλοποίηση κάθε έργου σε συνθήκες ασφάλειας. Τα κυριότερα καθήκοντά του είναι:

 • Η οργάνωση των εργασιών των υπεργολάβων σε ένα έργο, με γνώμονα την ασφάλεια και υγεία όλων των εργαζομένων, σε συνεργασία με τον τεχνικό ασφαλείας και τον ιατρό εργασίας του έργου.
 • Ο συντονισμός και η εφαρμογή των βασικών αρχών πρόληψης ατυχημάτων σε παράλληλες και διαδοχικές εργασίες εργοταξίου.
 • Η τήρηση του Ημερολογίου Μέτρων Ασφαλείας του εργοταξίου καθώς και ο Φάκελος ασφάλεια και υγείας (ΦΑΥ) και του Σχέδιου ασφάλειας και υγείας ( ΣΑΥ).

ΕΠΙΜΕΝΟΥΜΕ ΣΤΟ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΑΝΩ ΑΠ΄ΟΛΑ

 Ιδιαιτέρως σημαντική και αναγκαία πλέον είναι η σύνταξη των ΣΑΥ και ΦΑΥ καθώς αποτελούν το βασικό εργαλείο για τη διαχείριση των κινδύνων σε ένα τεχνικό έργο. Η εταιρεία μας κατέχει την εμπειρία στην σύνταξη αυτών των φακέλων πλήρως και με την προσοχή που τους αρμόζει ώστε να εξασφαλισθεί η ασφάλεια των εργαζομένων κατά την διάρκεια όλου του έργου. Στόχος των ΣΑΥ και ΦΑΥ είναι η πρόληψη των ατυχημάτων τόσο κατά την εκτέλεση του έργου όσο και καθ΄ όλη την διάρκεια της ζωής του.

Ο ρόλος του Μηχανικού Επίβλεψης Λειτουργίας & Συντήρησης είναι ιδιαίτερα σημαντικός καθώς στις αρμοδιότητές του περιλαμβάνονται η επίβλεψη της συντήρησης του εξοπλισμού της επιχείρησης και της τήρησης των όρων της άδειας λειτουργίας.

Σύμφωνα με την νομοθεσία όλες οι ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις θα πρέπει να ελέγχονται πριν την ηλεκτροδότησή τους αλλά και ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Επίσης κάθε εγκατάσταση θα πρέπει να έχει υπεύθυνη δήλωση αρμόδιου Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη σύμφωνα με το πρότυπο του ΕΛΟΤ HD384.