Οικοδομική Άδεια

Σε νέες οικοδομές, σε προσθήκες υφιστάμενων κατασκευών και σε ορισμένες περιπτώσεις ανακαίνισης κτιρίων, η άδεια δόμησης είναι προαπαιτούμενο έγγραφο που σχετίζεται με την εκτέλεση εργασιών και χωρίζεται σε δύο είδη:

  • Οικοδομική άδεια που αφορά την εκτέλεση οικοδομικών εργασιών οι οποίες έχουν κατατεθεί μέσω σχεδίων και μελετών. Αυτό συμβαίνει στην περίπτωση ανέγερσης μιας νέας οικοδομής. Επίσης αφορούν προσθήκες σε υπάρχουσα οικοδομή ακόμη και περιφράξεις, σηπτικές δεξαμενές ακαθάρτων (βόθροι), υπόγειες δεξαμενές κ.α. Στην συγκεκριμένη κατηγορία συμπεριλαμβάνουμε μεταξύ άλλων την άδεια κατεδάφισης καθώς επίσης και την άδεια αλλαγής χρήσης κτίσματος.
  • Εργασίες μικρής κλίμακας δόμησης σύμφωνα με συγκεκριμένες προδιαγραφές και περιορισμούς. Για παράδειγμα εκσκαφές, τοποθέτηση προκατασκευασμένων σπιτιών, προσωρινές κατασκευές, εργασίες ανακατασκευής στέγης, εγκαταστάσεις συστημάτων στέγασης, υπόστεγα κ.α.

Ανεξάρτητα από την Κατηγορία της Άδειας, απαιτούνται πάντα τα εξής δικαιολογητικά για την έκδοση άδειας δόμησης:

  • Πλήρη στοιχεία του αιτούντα / κυρίου / ιδιοκτήτη του έργου.
  • Τίτλοι ιδιοκτησίας του ακινήτου μαζί με πρόσφατο πιστοποιητικό ιδιοκτησίας.
  • Κτηματολογικό Φύλλο και Διάγραμμα της ιδιοκτησίας.
  • Ιδιωτικό Συμφωνητικό Μίσθωσης σε περίπτωση που κύριος του έργου είναι ο μισθωτής του ακινήτου.

Σε περίπτωση που δεν πρόκειται για ανέγερση νέου κτίσματος αλλά για εργασίες που θα γίνουν σε υπάρχον κτίριο: Πλήρη στοιχεία των παλιότερων Οικοδομικών Αδειών που είχαν εκδοθεί για το κτίριο

Η διαδικασία γίνεται σε δύο στάδια, πρώτα εξασφαλίζουμε την έγκριση δόμησης και ύστερα εκδίδεται η άδεια δόμησης.
α) έγκριση δόμησης: η πιστοποίηση του δικαιώματος δόμησης σύμφωνα με τους όρους δόμησης, που επιτρέπει την έκδοση της άδειας δόμησης.
β) άδεια δόμησης:η άδεια που επιτρέπει την εκτέλεση των οικοδομικών εργασιών που περιγράφονται σε αυτήν και στις μελέτες που τη συνοδεύουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.