Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου

Η Ηλεκτρονική ταυτότητα αποτελεί μία ενιαία ψηφιακή βάση δεδομένων όπου θα ενσωματώνονται πλέον όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, στοιχεία και σχέδια για κάθε ακίνητο. Σκοπός της είναι η αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης του κτιρίου και των αδειών του, καθώς και η παρακολούθηση και ο έλεγχος των μεταβολών του, κατά τη διάρκεια του χρόνου ζωής του. Είναι επίσης το τελευταίο βήμα της οριστικής τακτοποίησης των αυθαίρετων κτισμάτων  τα οποία έχουν ενταχθεί στους σχετικούς νόμους. Πλέον μόνο με την απόκτησή της θα θεωρείται ολοκληρωμένη.

Η ηλεκτρονική ταυτότητα κτιρίου περιλαμβάνει τα εξής στοιχεία:

  1. Το στέλεχος της οικοδομικής άδειας του κτιρίου, με τις αναθεωρήσεις της,
  2. Τα σχέδια που συνοδεύουν την οικοδομική άδεια,
  3. Το πιστοποιητικό ενέργειας απόδοσης του κτιρίου ή τμημάτων αυτού,
  4. Δηλώσεις υπαγωγής σε νόμους αναστολής επιβολής κυρώσεων επί αυθαιρέτων,
  5. Τα σχέδια κατόψεων, τα οποία αποτυπώνουν το κτίριο στην πραγματική του κατάσταση όταν αυτή δεν προκύπτει από τα στοιχεία των περιπτώσεων 1΄2΄και 4΄,
  6. Το δελτίο δομικής τρωτότητας και τη μελέτη στατικής επάρκειας, εφόσον απαιτείται,
  7. Τον πίνακα χιλιοστών και τη μελέτη κατανομής δαπανών του κτιρίου, εφόσον απαιτούνται,
  8. Το πιστοποιητικό πληρότητας της ηλεκτρονικής ταυτότητας του κτιρίου.

Αναλαμβάνουμε να συμπληρώσουμε τα παραπάνω στοιχεία  ανά κτίριο ή ανά διηρημένη ιδιοκτησία, σε ειδικό έντυπο το οποίο τηρείται σε ηλεκτρονική μορφή. Αντίγραφο του φακέλου φυλάσσεται σε ειδικό χώρο εντός του κτιρίου με ευθύνη του ιδιοκτήτη.

Ενημέρωση της Ηλεκτρονικής ταυτότητας του κτιρίου γίνεται ύστερα από οποιαδήποτε εργασία παρέμβασης ή τροποποίησης στο κτίριο, οριζόντια ή κάθετη διηρημένη ιδιοκτησία για την οποία απαιτείται άδεια οικοδομής ή έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας από δημόσια αρχή.

Ύστερα από συμπλήρωση των στοιχείων, εκδίδουμε:

α) το Πιστοποιητικό Πληρότητας της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου, ή

β) το Πιστοποιητικό Πληρότητας της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας της αυτοτελούς διηρημένης ιδιοκτησίας.

Να διευκρινίσουμε ότι το Πιστοποιητικό Πληρότητας Ταυτότητας Κτιρίου/Αυτοτελούς Διηρημένης Ιδιοκτησίας εκδίδεται ανά ιδιοκτησία, που αποτελεί αντικείμενο μεταβίβασης. Σε ακίνητα με σύσταση διηρημένων ιδιοκτησιών, για παράδειγμα πολυκατοικίες, η Ταυτότητα Κτιρίου συνολικά του ακινήτου, προκύπτει ως το σύνολο των Αποσπασμάτων όλων των αυτοτελών ιδιοκτησιών και των κοινόχρηστων χώρων. Η διάρκεια ισχύος του είναι 2 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης, η οποία ταυτίζεται με την ημερομηνία αυτοψίας. Το Πιστοποιητικό Πληρότητας Ταυτότητας Κτιρίου/Διηρημένης Ιδιοκτησίας, φέρει μοναδικό αριθμό και λαμβάνει κλειδί γνησιότητας. Ουσιαστικά το Πιστοποιητικό Πληρότητας αποτελεί το έγγραφο που θα χρησιμοποιείται σε όλες τις δικαιοπραξίες που προβλέπει η σχετική νομοθεσία.